Riho Prass Pixon OÜ freshmail.ee edastastud spam kiri firmale CMR Konsultant

Received: by server1.iptel.ee (Postfix, from userid 33)
id 73743158

v

——– Original Message ——–

Subject: Võlgade sissenõudmine 2: Maksekäsu kiir- ja turbomenetlus
Date: Mon, 18 May 2009 15:49:37 +0300
From: CMR Konsultant OÜ <cmr@neti.ee>
Reply-To: cmr@neti.ee
To:

Kui uudiskiri pole nähtav, vajuta: siia


CMR Konsultant

CMR Konsultant OÜ kutsub Teid  29.mail Rahvusraamatukogu konverentsikeskusesse (Tallinn, Tõnismägi 2) praktilisele õppusele:

Võlgade sissenõudmine 2:  maksekäsu kiir- ja turbomenetlus

Sihtgrupp kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad omandada teadmised sellest, kuidas iseseisvalt, ilma juriidilise abita esitada võlgniku

vastu võla sissenõudmiseks kohtule avaldus

Lektor Renee Mahl, CMR Konsultant OÜ juhataja, .a href=”http://www.e-postiturundus.net/newsletter/link.php?M=159141&N=28&L=23&F=H”>www.cmr.ee

Eesmärk

Õppuse läbinud osaleja peab olema võimeline iseseisvalt, ilma kõrvalise abita esitama võlgniku vastu kohtule avalduse võla sissenõudmiseks maksekäsu kiir- ja turbomenetluses.

Käsitletavad teemad

1)Maksekäsu kiirmenetluse eesmärk:  a)saada  minimaalse aja- ja finantskuluga kohtult kohtumäärus võla sissenõudmiseks kohtutäituri abil;

b)saada kiiresti selgus võlgniku maksevalmiduse või vastuväidete kohta.

2)Mis liiki nõudeid ja kui suures ulatuses saab kohtule esitada?

3)Kuidas esitada nõudeid kiirmenetluses ja nn turbomenetluses (elektrooniline menetlus)?  Mis on mis ja milliseid lisavõimalusi pakub turbomenetlus?

4)Mis on Euroopa maksekäsk ja kuidas reguleerib Euroopa Nõukogu määrus nr 1896/2006 piiriületava maksekäsu menetlust ja võla sissenõudmist välisriigi võlgnikult?

5)Millisele kohtule peab  maksekäsu avalduse esitama Eestis asuva võlgniku korral? Millal saab välisriigis asuva võlgniku vastu esitada maksekäsu avalduse Eesti kohtule?

6)Kui suur on riigilõiv ja kust võtta vajalikud a/a andmed ning viitenumbrid?

7)Kuidas avalduse täitja tõendab kohtule esindusõiguse olemasolu kiir- ja turbomenetluses?

8)Milliseid toiminguid teeb kohus pärast avalduse saamist? Millistel formaalsetel ja sisulistel põhjustel saab kohus jätta avalduse läbi vaatamata?

9)Mis on makseettepanek ja maksekäsk? Kui kiiresti saab kohtult sundtäitmiseks vajaliku määruse? Millised takistused võivad esile kerkida menetluse käigus?

10)Milliseid kõrvalkulusid ja kui suures osas viiviseid saab võlgnikult sisse nõuda? Kuidas arvutada seadusest tuleneva viiviste suurus?

11)Mis võlaõigusseaduse (VÕS) paragrahvile viidata erinevat liiki nõuete korral?

12)Praktiline osa: a)kiirmenetluse avalduse täitmine paberkandjal

b)turbomenetluse avalduse täitmine veebikeskkonnas

Hind

Registreerimisel ja tasumisel kuni 22.mai – 1 600 kr + 18% käibemaks

Hiljem registreerimisel või tasumisel                         – 2 000 kr + 18% käibemaks

Hind sisaldab vajalikku õppematerjali (sh CD) ning kohvipauside ajal pakutavaid jooke ja suupisteid.

Ajakava

09.45 – 10.00  registreerimine, hommikukohv

10.00 – 11.00             1 loeng

11.00 – 11.30  kohvipaus

11.30 – 13.00             2 loeng

alates    13.00 ….       soovi korral individuaalkonsultatsioonid

Registreerimiseks palun saata meilile .a href=”mailto:cmr@neti.ee”>cmr@neti.ee :

-ettevõtte nimi ja aadress

-osaleja nimi ja ametinimetus

-kontakttelefon ja e-posti aadress

-mis liiki võlanõude käsitlemisest olete huvitatud: müügileping, rendileping, veo-, ekspedeerimis- ja laoleping, laenuleping, muud?

-teade, kui soovitakse arvet posti teel (tavapärane edastus e-posti teel)

Info:

e-posti teel      .a href=”mailto:cmr@neti.ee”>cmr@neti.ee

tel.teel                         655 13 13, 50 88 883

Lugupidamisega,

Renee Mahl

CMR Konsultant OÜ juhataja

_____________________________________
CMR Konsultant OÜ, reg.nr 10494345
Õismäe tee 56-28, Tallinn 13515
Tel. / fax:  +372 655 13 13; GSM: +372 50 888 83
.a href=”mailto:cmr@neti.ee”>cmr@neti.ee
.a href=”http://www.e-postiturundus.net/newsletter/link.php?M=159141&N=28&L=23&F=H”>www.cmr.ee

Täiendav taustinfo

Alates 01.01.2006 on võimalik võlgniku vastu esitada kohtule avaldus võla sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetluses. Tegemist on lihtsustatud kohtumenetlusega, mille käigus teeb kohus 7 päeva jooksul pärast avalduse saamist võlgnikule  ettepaneku võlg tasuda. Kui võlgnik ei 15 p jooksul vastuväidet, siis teeb kohus kohtumääruse, mille saab esitada kohtutäiturile võla sissenõudmiseks.

Ametlikel andmetel esitatakse võlgniku poolt vastuväide juriidilise isiku avaldusele üksnes 3,7 % juhtudel, füüsilise isiku avalduse korral 7,3 % juhtudel, ning elatisnõuete korral 21,5 % juhtudel. Seega peaks võlausaldaja 96-l juhul 100-st kohtule esitatud avaldusest saama kohtult sundtäitmiseks vajaliku määruse.

Avalduse võib esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Viimasel juhul on tegemist oluliselt kiirema nn turbomenetlusega. Elektroonilises maksekäsumenetluses saab avaldaja vastavas veebikeskkonnas jälgida jooksvalt menetluse käiku.

Kuivõrd tavapärane hagimenetlus on sedavõrd aeglane, et enne kohtulahendi saamist võib võlgnik pankrotistuda, siis on maksekäsu kiir- ja eriti turbomenetlus heaks võimaluseks püüda kroonilistelt võlgnikelt kohtu kaudu võlga kätte saada. Peale selle on see oluliselt odavam, sest maksekäsumenetluse võib igaüks ilma juriidilise nõustajata algatada, kui ta on omandanud vajalikud oskused. Lisaks on alates 01.01.2009 riigilõivud hagiavalduselt kordades kasvanud, mis teeb hagimenetluse algatamise eriti küsitavaks. (25 000 kr nõude korral on hagiavalduselt tasutav riigilõiv 5000 kr, maksekäsu avalduse esitamisel 750 kr; 50 000 kr nõude korral vastavalt 7500 kr ja 1500 kr)
Juhul, kui Te ei soovi edaspidi CMR Konsultant OÜ, uudiskirja e-posti teel saada, siis vajutage: siia

Kampaania korraldas: http://www.freshmail.ee

v

domain: cmr.ee
registrant: CID:EEDIRECT:6112
admin-c: CID:EEDIRECT:6112
nsset: NSSID:EEDIRECT:4400
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 04:28:00
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:6112
org: CMR KONSULTANT OÜ
name: Renee Mahl
e-mail: cmr@datanet.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:28:00

Maksumaksjal Osaühing CMR KONSULTANT (10494345) seisuga 22.07.2010 maksuvőlg puudub.

Osaühing CMR KONSULTANT (registrikood 10494345) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 06.10.1998
2. kanne kinnitatud 28.09.1999
3. kanne kinnitatud 03.09.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 25.06.2009 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 14.04.2010 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Osaühing CMR KONSULTANT
1. kanne b) Gonsiori tn 14-15 Tallinn 10117 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne b) Juhkentali 31-4 Tallinn 10144 (kehtetu alates kandest nr.5)
5. kanne b) Õismäe tee 56-28 Tallinn 13515
1. kanne c) lühiajaliste (kuni 7 päeva) transpordi- ja ärikoolitusseminaride korraldamine (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) transpordi- ja väliskaubandusalased konsultatsioonid (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) transpordi- ja väliskaubandusalase erialase kirjanduse kirjastamine (kehtetu alates kandest nr.4)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 10000 Eesti krooni. (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Renee Mahl juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3680226
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 17.09.1998
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
4. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

domain: freshmail.ee
registrant: CID:EEDIRECT:507451
admin-c: CID:EEDIRECT:507451
admin-c: CID:EEDIRECT:507452
nsset: NSSID:EEDIRECT:504143
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 06:56:47
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:507451
org: Pixon OÜ
name: Riho Prass
e-mail: info@aalaenud.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 06:56:47

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Osaühing PIXON (11116527) maksude ja maksete vőlgu seisuga 22.07.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Käibemaks 6,00 0,00 0,00
KOKKU: 6,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Osaühing PIXON (11116527) seisuga 22.07.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 232,23 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 22.07.2010 18:52 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.
Maksukohustuslasel on esitamata järgmised deklaratsioonid:
Deklaratsioon Deklaratsiooni esitamise tähtpäev
Käibedeklaratsioon 20.05.2010
Käibedeklaratsioon 21.06.2010
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon 12.07.2010
pixon_tasumata_maksud
pixon_tasumata_maksud

v

domain: aalaenud.ee
registrant: CID:EEDIRECT:410117
admin-c: CID:EEDIRECT:410117
admin-c: CID:EEDIRECT:410118
nsset: NSSID:EEDIRECT:405819
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 05:05:17
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:410117
org: AA Laenud OÜ
name: Riho Prass
e-mail: info@aalaenud.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 05:05:16

Maksumaksjal Osaühing AA Laenud (11465653) seisuga 22.07.2010 maksuvőlg puudub.

Osaühing AA Laenud (registrikood 11465653) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 29.01.2008 (Esmakanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Osaühing AA Laenud
1. kanne b) Lohu 12-9 Tallinn 12618
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Reigo Maar juhatuse liige, isikukood 38103260363
1. kanne Riho Prass juhatuse liige, isikukood 38010120283
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 23.01.2008
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

v