spam Eesti Vabariigi nimel Registrite ja Infosüsteemide Keskus

See spam oli saadetud Äriregistrile avalikustatud e-maili aadressile. Miks nad küll arvavad, et Eesti Vabariigile antud aadressile oodatakse ka nende pakkumisi?

Eriti vihaseks teeb mind aga asjaolu, et Eesti Vabariik ehk antud juhul Äriregistri infot hoidev RIK ei kasuta ettevõtte e-maili näiteks selleks, et tuletada meelde aruande esitamise tähtaja ületamist. Kui saatsite selle tavalise postiga ja ei kontrollinud kohale jõudmist, siis saate esimest korda probleemist teada alles trahvi määruse saabumisel.

Seega Eesti riik hoiab kokku e-mailide saatmise pealt näiteks teemal, et ettevõtja aruanded ei ole laekunud ja teeb selle asemel hoopis 3500 ja praegu vist lausa 5000 kroonise trahvi.

Received: by teavitus.just.ee (Postfix, from userid 48)
id 7A4B3F; Tue, 19 Jan 2010 20:05:57 +0200 (EET)

v

——– Original Message ——–

Subject:
Date: Tue, 19 Jan 2010 20:05:57 +0200
From: RIK <rik.tagasiside@just.ee>
To:

Lugupeetud ettevõtja

Saadame teile ülevaate tööturumeetmetest, mille on välja töötanud Sotsiaalministeerium, et  toetada tööandjaid töökohtade loomisel ja säilitamisel, töötu tööle võtmisel ning koondamise läbiviimisel. Neid meetmeid osutab tööandjale Eesti Töötukassa (.a href=”http://teavitus.just.ee/lists/lt.php?id=eEUGV1cJBAMYC1pEBAJSCAk%3D”>www.tootukassa.ee)
1. Palgatoetust makstakse2010. a tööandjale, kes võtab tööle vähemalt 6 kuud (16–24-aastane 3 kuud) töötukassas arvel olnud töötu. Toetuse suurus on 50% töötaja palgast (maksimaalne töötasu alammäär). Tähtajatu töösuhte puhul makstakse palgatoetust 6 kuud ja tähtajalise (vähemalt 6 kuulise) töösuhte puhul poole töösuhte kestuse vältel.
2. Tööpraktika käigus on tööandjal võimalus välja õpetada sobiv töötaja ja töötul võimalus saada praktiline töökogemus. Praktika kestus on kuni 4 kuud. Tööandjale makstakse juhendamistasu ning töötule stipendiumi ja sõidutoetust.
3. Puude või pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise toetamiseks abistab töötukassa puudega inimest töövestlusel, võimaldab töötada koos tugiisikuga, annab töötamiseks abivahendi ning hüvitab tööruumi või töövahendi kohanduse.
4. Reageerimine suurematele ja/või olulise mõjuga koondamistele hõlmab järgmist:
·         koondatavate teavitamine (tööõigus, tööturuteenused, koolitusvõimalused, hüvitised ja toetused jms), töövahendus ja muu uue tööl leidmiseks vajalik abi;
·         tööandja nõustamine koondamise läbiviimisel ja tagajärgede leevendamisel.
5. Tööandjale vajaliku tööjõu vahendamiseks osutab töötukassa töötajate värbamist toetavaid teenuseid (sh eelvalik, tööandjate ja tööotsijate kohtumiste korraldamine jms). Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (.a href=”http://teavitus.just.ee/lists/lt.php?id=eEUGV1cJBAIYC1pEBAJSCAk%3D”>www.eas.ee) aidatakse alustavatel ja laienevatel ettevõtjatel leida sobivat tööjõu ning vajadusel viiakse läbi koolitus.
Juhul kui kirja ei kuvata korrektselt vaadake siit: .a href=”http://teavitus.just.ee/lists/lt.php?id=eEUGV1cJBAUYC1pEBAJSCAk%3D”>www.rik.ee/e-mail/est

Labour market services for employers .a href=”http://teavitus.just.ee/lists/lt.php?id=eEUGV1cJBAQYC1pEBAJSCAk%3D”>www.rik.ee/e-mail/eng
Услуги рынка труда для работодателей .a href=”http://teavitus.just.ee/lists/lt.php?id=eEUGV1cJBAcYC1pEBAJSCAk%3D”>www.rik.ee/e-mail/rus

Eesti Töötukassa
Sotsiaalministeerium
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Kui soovite end eemaldada kirjasaajate nimekijast, siis kasutage seda linki.
Kontaktandmete muutmiseks kasutage seda linki.

v

1. just.ee – Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Asutuse aadress: Lõkke 4, 19081 Tallinn
Asutuse telefon: 683 7551
Asutuse e-post: rik@just.ee
administratiivne kontaktisik: Mait Makkar admin@just.ee

Registrite ja Infosüsteemide Keskus –  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 680 3160   Faks 646 0165   rik.info@just.ee

Lõpetuseks peaks ka küsima, et mille poolest see kiri erines näiteks Äripäeva tosinast kirjast, mis pakkusid ka koolitusi?