MTÜ Rõõmu Sõnumid jurist nimetab späm kirja saatmise oma klientidele e-turunduse vahendamiseks

Üsna huvitavad asjad toimuvad späm (saaja poolt soovimatu, osapoolte vahel puudub varasem kokkupuude) saatjate poolt. Neist üks MTÜ Rõõmu Sõnumid esitas pretensiooni Späm kirjade Eesti andmebaasi ehk www.spami.ee kohta.

Pretensioon
Ajavahemikul 29.05.2009.a kuni 16. september 2009.a avaldati portaalis https://www.spami.ee nimekirja „späm kirju saatvad Eesti firmad“, milles väideti, et Akord Inkasso OÜ, aktsiaselts SWEDEST MOTEL GROUP (Roosta Puhkeküla), Osaühing Meta-Profit, BMA Grupp OÜ, Liivi Restoran OÜ, Ka Company OÜ (Kaidi Kollom) ja MTÜ Rõõmu Sõnum on späm kirju saatjad.
Nimekirjas väidetu ei vasta tõele, kuna tegelikult on Akord Inkasso OÜ, aktsiaselts SWEDEST MOTEL GROUP (Roosta Puhkeküla), Osaühing Meta-Profit, BMA Grupp OÜ, Liivi Restoran OÜ, Ka Company OÜ (Kaidi Kollom) MTÜ Rõõmu Sõnum kliendid ega saada spämmi.
MTÜ Rõõmu Sõnum ei ole spämmija. MTÜ Rõõmu Sõnum tegevusalaks on e-turundus sealhulgas reklaami iseloomuga masspostituse korraldamine, mille saajateks on Eesti tegutsevad ja riiklikus äriregistris registreeritud juriidilised isikud. MTÜ Rõõmu Sõnum korraldab masspostitust kliendi tellimusel ca kolm korda nädalas seaduslikel alusel riivamata isiklikke õigusi.
10. juulil 2009.a portaalis https://www.spami.ee avaldatud vale info toob kaasa negatiivset mõju Akord Inkasso OÜ, aktsiaselts SWEDEST MOTEL GROUP (Roosta Puhkeküla), Osaühing Meta-Profit, BMA Grupp OÜ, Liivi Restoran OÜ, Ka Company OÜ (Kaidi Kollom) ja MTÜ Rõõmu Sõnum mainetele.
Võlaõigusseaduse § 1047 lg 1 kohaselt isiklike õiguste rikkumine või isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumine isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete andmete avaldamise või faktilist laadi andmete mittetäieliku või eksitava avaldamisega on õigusvastane, kui avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest või mittetäielikkusest ega pidanudki sellest teadma.
Võlaõigusseaduse § 1047 lg 4 kohaselt ebaõigete andmete avaldamise korral võib kannatanu andmete avaldamise eest vastutavalt isikult nõuda andmete ümberlükkamist või paranduse avaldamist avaldaja kulul, sõltumata sellest, kas andmete avaldamine oli õigusvastane.
Tulenevalt eeltoodust ning tuginedes võlaõigusseaduse § 1047 lg 1 ja 4 MTÜ Rõõmu Sõnum nõuab ajavahemikul 29.05.2009.a kuni 16. september 2009.a portaalis https://www.spami.ee avaldatud nimekirja avaldamist viivitamatult peatada. Kui andmete avaldamise eest vastutav isik viivitamatult andmete avaldamist ei peata, siis MTÜ Rõõmu Sõnum pöördub kohtusse oma õiguste kaitseks ning nõuab võlaõigusseaduse § 1043 alusel õigusvastaselt tekitatud varalise ja moraalse kahju hüvitamist.
Lugupidamisega,
Valeriy Gimaev,
MTÜ Rõõmu Sõnum lepinguline esindaja

Mida siis vastata sellisele kirjale?

  1. Kui firma tellib MTÜ-lt reklaamkirja saatmise, siis see on späm ja ta võiks arvestada, et mitte kõik saajad ei ole selleks nõusolekut andnud.
  2. Siin lehel on avaldatud ennekõike sellised kirjad, mille saatja on saatnud rohkem kui 2 ärilise sisuga kirja kalendriaasta jooksul või on kasutanud selleks vahendusteenust.
  3. E-kirjade vahendamine ehk turundamine on späm teenuse vahendamine.
  4. Väide, et MTÜ Rõõmu Sõnumid kliendiks olemisel ei ole saadetav kiri späm, on ilmselgelt üks intellektuaalselt huvitav mõte, millel pole tegeliku eluga mingit pistmist.
  5. Jään huviga ootama MTÜ Rõõmu Sõumid poolt kohtusse pöördumist ja späm kirja internetis arhiveerimisega tekitatud kahju suuruse arvestamist, sest siin lehel toodud andmed pärinevad täiesti legaalselt ühe juriidilise isiku postkasti sisu hulgast ja ükski neist kirjadest pole olnud märkega “konfidentsiaalne” või “mitte avalikustada”. Ühtlasi oleks siis võimalik minul ka teada saada millistest allikatest pärinevad selle MTÜ andmed.

Kui aega leian, siis koostan ka natuke pikema ja ametlikuma vastuse, sest väidetavalt postiga saadetud kirja pole ma veel näinud.

.a href=”http://no.spam.ee/?p=37″ target=”_blank”>Analoogne madin späm kirja definitsiooni üle käib ka no.spam.ee aadressil, kus Altex pole rahul oma suuremahulise postitamise teenuse spämmimiseks nimetamisega.